Vstupní školení

je pro řidiče,kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E a nemají nový profesní průkaz, který je potřeba pro řidiče z povolání.

Povinnost profesního průkazu se nevztahuje na řidiče:

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km . h -1,

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

e) vozidel ve zkušebním provozu (§36 zákona č.56/2001 Sb.)

f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a

i) zemědělských a lesnických traktoru.

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů (testem). Předmětem výuky a výcviku je získání a prohloubení znalostí

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,

b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,

c) bezpečnosti provozu a ekologického provozu vozidla,

d) poskytování služeb a logistiky,

e) hospodářského prostředí a organizace dopravního trhu,

f) sociálně-právního prostředí v silniční dopravě,

g) zdravotních rizik a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,

h) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výuka a výcvik v rámci vstupního školení se provádí v základním rozsahu 140 hodin nebo v rozšířeném rozsahu v délce 280 hodin. (Rozšířenému rozsahu školení v délce 280 hodin je povinen se podrobit řidič skupin C a C+E do 21 let, a řidič skupin D a D+E do 24 let.)

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny a podskupiny řidičských oprávnění C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny a podskupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu řidičských oprávnění.

K výuce a výcviku v rámci vstupního školení může být přijata pouze osoba, která:

podá písemnou přihlášku

bude držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny či podskupiny nebo

se účastní výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny v autoškole

Výuka může být realizována pouze v prostorách akreditovaného školícího střediska.

Maximální počet účastníků v jednom kurzu vstupního školení je v naší společnosti 20 osob.

Vstupní školení provádíme na základě poptávky, přičemž minimální počet uchazečů je 5 osob.