Podmínky přijetí do kurzu

Pro přihlášení do autoškoly je zapotřebí vyplnit žádost (tisk oboustranně) a lékařský posudek, který je zapotřebí potvrdit jedině od praktického lékaře!!! Zdravotní posudek nesmí být starší 3 měsíce od podání žádosti v autoškole.

Podmínky přijetí k výuce a výcviku od 19.1.2013

1-Výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění může provádět výlučně provozovatel autoškoly. Provozovatel autoškoly přijme k výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění osobu, která

a) podá písemnou žádost; pokud je žadatel mladší 15 let musí být žádost doložena písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, jehož podpis byl ověřen příslušným orgánem,

b) ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhne věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny podle zvláštního zákona2a), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců,

c) není nezpůsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona2a),

e) splní další podmínky, pokud je pro získání řidičského oprávnění vyžaduje zvláštní zákon2a),

f) není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel.

2-Žáci školy, které byla vydána registrace k provozování autoškoly, u nichž je získání řidičského oprávnění kvalifikační předpoklad výkonu povolání, na které se žáci ve škole připravují, nebo pro něž je řízení motorových vozidel volitelným (nevolitelným) předmětem, mohou být zařazeni do výuky a výcviku nejdříve 2 roky před dosažením předepsaného věku pro udělení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel.2a) Zkoušku odborné způsobilosti mohou pak složit po ukončení výuky a výcviku, a to i před dosažením předepsaného věku s tím, že řidičské oprávnění jim bude vydáno po jeho dosažení. Uvedené školy pak mohou výuku a výcvik provádět jako sdruženou ve smyslu §16 odst.1, přičemž při kombinaci skupin vozidel uvedených v §15 odst.1 lze přidružit i skupinu C nebo C1.
3-Žádost o přijetí k výuce a výcviku obsahuje

a) jméno, popřípadě jména a příjmení žadatele,

b) adresu bydliště žadatele,

c) datum narození žadatele,

d) skupinu vozidel, pro kterou již je žadatel držitelem řidičského oprávnění,

e) skupinu vozidel, pro kterou žadatel žádá o přijetí k výuce a výcviku.

4-K žádosti o přijetí k výuce a výcviku žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.
5-Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm.e) a f) dokládá žadatel čestným prohlášením.
6-Vzor žádosti o přijetí k výuce a výcviku stanoví prováděcí předpis.